Sistema de garantía interna de calidade

Os RD 1393/2007 do 29 de outubro de 2007, e 861/2010 do 2 de xullo de 2010, polos que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixen para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa. Co obxectivo de cumprir con este requerimento a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación deseñou un Sistema de Garantía Interna de Calidade en colaboración ca Área de Calidade da Universidade de Vigo (aprobado o 13 de novembro de 2008).

Os seguintes documentos constitúen a documentación básica do SGIC da EET: