Recoñecemento e transferencia de créditos

 

Normativa da Universidade de Vigo

En cumprimento ao establecido no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e modificacións posteriores, o Consello de Goberno (CG) da universidade de Vigo acordou aprobar as seguintes normativas e regulamentos:

 

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Titulados de Ciclos Superiores en Formación Profesional:

 Alumnado procedente das titulacións LRU que se imparten na EET:

 

Másteres universitarios oficiales